Missie en visie

De Boarne is een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen in die zin, dat de leerling een persoonlijke levensbeschouwing mag opbouwen en vervolgens zijn bijdrage kan leveren aan een samenleving, waarin men respect en begrip heeft voor de denkwijze van anderen ongeacht levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat we een leuke school zijn en dat de onderwijskwaliteit en het onderwijsklimaat goed is. Natuurlijk gaat er weleens wat mis en kunnen dingen beter. Van fouten moet je leren en voor leren staan wij graag open!
Dat kan alleen wanneer we samenwerken met ouders. Niet tegen elkaar maar met elkaar. Samen zorgen voor een steeds beter wordende school in het belang van uw kind. De basis van samenwerken is onderling vertrouwen. Laten we zorgen dat we samen trots kunnen zijn op onze school!

Onze missie: De Boarne is een professionele organisatie en biedt alle kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen ze, betrokken op elkaar en de omgeving, hun eigen competenties en talenten optimaal kunnen ontwikkelen; voor elk kind het beste onderwijs!

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: